Hírek

Felhívás közterület-felügyelő munkakör betöltésére

2021. október 01. 12:29
Címkék: felhívás

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A felügyelő feladata: - a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; - közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; - közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; - közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; - közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; - közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; - a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése; - a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása - együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-            Magyar állampolgárság,

-            Cselekvőképesség,

-            Büntetlen előélet,

-             Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,

-             Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-             a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. ( XII. 29.) EüM-BM együttes rendeletnek megfelelő alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-             Közterület-felügyelő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

-       jó problémamegoldó képesség,

-       stresszhelyzet kezelése,

-       megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-                     A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-                     A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-                     A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-                     A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

-                     A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

-                     3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-                     Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-                 Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/11284-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

-                 Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-   www.hajdudorog.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu honlapon szerezhet.