Hírek

Felhívás pályázati ügyintéző munkakör betöltésére

2021. október 01. 12:25
Címkék: felhívás
Frissítve: 2021. október 01. 12:27

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

l. melléklet 24.: Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Pályázati kiírások figyelése. Pályázati részvételről való döntés előkészítésben közreműködés; a Bizottsági, illetve a Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítésben való részvétel. Pályázat előkészítése, illetve előkészítés koordinálása pályázatíró cég igénybevétele esetén. Pályázatírás önállóan 30 M Ft-ot meg nem haladó projektek esetében. Projekt kidolgozásában való részvétel. Pályázati dokumentáció összeállítása, feladása önállóan, vagy együttműködésben a pályázatíró céggel. Esetleges hiánypótlások teljesítése. A határidők és a költségkeret betartásának folyamatos ellenőrzése. Kapcsolattartás a közreműködő és támogató szervezetekkel. Támogatási szerződések, okiratok megkötésében való közreműködés. Kifizetési igények összeállítása illetve abban való közreműködés és benyújtás, az ehhez kapcsolódó esetleges hiánypótlások teljesítése. A projekt előrehaladására, valamint a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai időközi vagy részbeszámolók, záró szakmai beszámolók elkészítése, illetve abban közreműködés. Adatszolgáltatások és a szerződésmódosítások összeállításában való részvétel. Pályázatban vállalt fenntarthatóság ellenőrzése során dokumentumok rendelkezésre bocsátása. Fenntartási és egyéb jelentések elkészítése ill. abban közreműködés, pályázati utógondozás. Szükség esetén nyitó-, záró rendezvények megszervezésében való közreműködés. Nyilvánosság biztosításában való közreműködés. Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken. Beadott és nyertes pályázatok nyilvántartása. Háttéranyagok, elemzések és a Képviselő-testület elő kerülő pályázati beszámolók készítése. Közreműködés a pályázatok megvalósítása során keletkező pénzügyi dokumentumok kezelésében, adminisztrációban. Közreműködés az egyes vonatkozó beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

-       Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség.,

-       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

-       jó problémamegoldó képesség,

-       stresszhelyzet kezelése,

-       precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-             A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-             A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

-             A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-             A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-             A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

-             3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-             Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-             Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/11283-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

-             Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       www.hajdudorog.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.