Hírek

Képviselő-testület hírei

2017. október 12. 11:57
Címkék: közérdekű

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én tartotta soron következő ülését a Városháza Tanácskozó termében.

Pogácsás György alpolgármester úr a polgármesteri jelentés kapcsán a július 27-i, benyújtás előtt álló TOP-os és Ro-Hu pályázati egyeztetés eredményeiről kért információt, érdeklődött továbbá a július 29-én Tiszagyulaházán megrendezett XI. Gólyafesztiválon és II. Közfoglalkoztatási kiállításon történtekről, valamint Tapolcai Zoltánnal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási főosztályvezetőjével és Dr. Ficsor Lászlóval a Hajdúböszörményi Járási Hivatal vezetőjével a jövő évi közmunkaprogramokkal kapcsolatban folytatott tárgyalás eredményéről.

Mislovics Andrea települési képviselő szintén a jövő évi közmunkaprogramokkal kapcsolatos egyeztetésről érdeklődött.

Csige Tamás polgármester úr válaszadása során elmondta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökével, Pajna Zoltán úrral a benyújtott, második fordulóba került barnamezős (ITV székház felújítása) illetve szociális városrehabilitációs pályázatot tekintették át, illetve tájékoztatta a Ro-Hu pályázatokról a közgyűlés elnökét.

Elmondta továbbá, hogy Tiszagyulaházán Gólyafesztiválon vett részt, ahol a környező települések közfoglalkoztatási munkaprogramjait is bemutatták.

Tapolcai Zoltánnal a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási főosztályvezetőjével és Dr. Ficsor Lászlóval a Hajdúböszörményi Járási Hivatal vezetőjével folytatott tárgyalással kapcsolatban Csige Tamás elmondta, hogy az előző évi közmunkaprogram tapasztalatai mellett megtárgyalásra kerültek a következő esztendőben indítandó programok is. Hozzátette, hogy főosztályvezető urat és hivatalvezető urat is kérte, hogy a temető üzemeltetése miatt az új közfeladat ellátásához kapcsolódóan a hosszútávú közfoglalkoztatási program keretében 6 fő létszámot biztosítsanak. Hozzátette, hogy pozitív fogadtatása volt ezen kérésének. Elmondta továbbá, hogy a közfoglalkoztatási munkaprogramok a jövőben célirányosabbak lesznek.

A testület a polgármesteri jelentés és a lejárt idejű határozatok elfogadását követően az alábbi döntéseket hozta:

Módosult az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1992. (IX. 29.) KT. rendelet, ebben az esetben a testület által már meghozott döntések átvezetése történt meg a vagyonkataszterben.

Elfogadta a testület Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2017. költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést, a gazdálkodás stabil, nyugodtan lehet tervezni a feladatokra.

A képviselő-testület elfogadta a GAMESZ 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.

Jóváhagyta a testület Hajdúdorog Város Víziközmű rendszerének 2018-2032. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.

Tudomásul vette a testület a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. tanév pedagógiai munkájáról szóló beszámolót.

Hajdúdorog Város Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. Ennek keretében a felsőoktatási hallgatók számára („A” típusú) és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú) pályázat benyújtására nyílik lehetőség. A pályázatok beadási határideje 2017. november 7. A felhívás megjelenik a www.hajdudorog.hu oldalon, és a Hajdúdorogi Újságban. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában beérkező pályázatok elbírálásának előkészítésére a testület 4 főből álló Előkészítő Bizottságot hozott létre. Az Előkészítő Bizottság elnöke Incze Mihály települési képviselő, tagjai Mislovics Andrea települési képviselő, Orosz Imre Miklós települési képviselő és Tóth Mihály települési képviselő.

Döntött a testület a LEADER Helyi Akció Csoport működési költségeinek megelőlegezéséről. Felülvizsgálták és elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi védőnői munkakör határozott időre szóló betöltésére, 2018. október 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony keretében a II. számú védőnői körzet ellátására.

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete bérbe adta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére - a 2017. november 3. napján megtartandó – a kamarai választás lebonyolításához a Görög Demeter Művelődési Ház nagytermét bruttó 15.000 Ft bérleti díjért.

A testület térítésmentesen bérbe adta a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac utca 54.) részére - a Hajdúdorogi Kormányablak kialakításához szükséges munkálatok elvégzésének idejére - a Nánási út 4. szám alatti, a volt ITV épületből a célra szükséges területet. Az átalakítást követően a Járási Hivatal Kirendeltsége helyett Kormányablak (KAB) fog működni a Városházán.

A képviselők hozzájárultak, hogy Hajdúdorog Város Önkormányzata az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázatokat nyújtson be Stei és Belényes város önkormányzatával közösen. Egyúttal megszavazták az ehhez szükséges, „Az intézményi kapacitások javítása és előmozdítása a jobb határon átnyúló szabványok szolgáltatásaihoz” című pályázathoz az 1 101 392 Ft-os önerőt, valamint a Stei testvértelepüléssel közösen benyújtott, „Népek barátsága” elnevezésű projekthez szükséges 532 000 Ft-os önerőt.

Megszavazta a testület, hogy a Nemzetközi Visegrádi Alap által meghirdetett felhívásra nyári táborozás megvalósítására Szlovákia Komarovce településsel és Lengyelország Lubartów városával pályázatot nyújtson be az önkormányzat, továbbá biztosította a pályázathoz szükséges 300 000 Ft-os önerőt is.

A testület egyhangúlag szavazta meg, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott „Családbarát, munkába állást segítő óvodai intézmények fejlesztése Hajdúdorogon” című pályázat visszavonásra kerüljön az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” című nyertes pályázat megvalósítása miatt. Megszavazta továbbá a pályázat keretein belül megvalósuló Méntelep úti Óvoda felújításához szükséges plusz önerőt, melynek összege 813.709 forint.

A testület nyílt ülését követően Csige Tamás polgármester a zárt ülésen hozott döntéseket ismertette:

A testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében hozott, korábbi önkormányzati határozatok kiegészítéséről döntött.

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvásárolja a Petőfi Sándor utca 55. szám alatti ingatlant. Szintén megvásárolja az önkormányzat a Rákóczi kert 40. szám alatti ingatlan felét bruttó 50.000 Ft-ért. A vásárlási szándékot mindkét esetben 2017. október 31-ig tartja fenn az önkormányzat. A testület 2 fő kérelmező részére összesen 608.024.-Ft összegű (304.012.-Ft/fő) szennyvíz-hálózatra való rákötést segítő önkormányzati támogatást szavazott meg. Döntést halasztott a testület S. Z. települési képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való törléséről és kötelezettségszegésének megállapításáról, a testület soron következő ülésére újra napirendre tűzi az előterjesztést.

Elbírálták a szociális bérlakás igénylésére beérkezett pályázatokat. Az elvégzett környezettanulmányok alapján a Tokaji út 8. fszt. 1 szám alatti lakást H. J. lakosnak, míg a Tokaji út 8. fszt. 2. szám alatti lakást Z-né H. A. lakosnak adta bérbe a képviselő-testület.

Elbírálták a Hajdúdorogi Szociális Otthonteremtési Program keretében történő önkormányzati tulajdonú ingatlanok igénylésére beérkezett pályázatokat. A pályázati felhívásra összesen 8 pályázat érkezett, az önkormányzat munkatársai valamennyi pályázónál környezettanulmányt végeztek. Ez alapján a képviselő-testület 2017. november 01. napjától - partnerségi megállapodás alapján, a partnerségi jogviszony fennállásáig, de legfeljebb - 2022. október 31. napjáig partnerségi jogviszonyt létesít az önkormányzat tulajdonában lévő Nyíregyházi u. 55/B. szám alatt elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan Sz. Cs. hajdúdorogi lakossal és a Toborzó u. 4. szám alatt elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan P.E. hajdúdorogi lakossal.

A Képviselő-testületi üléshez kapcsolódó anyagok a következő linken érhetők el: http://www.hajdudorog.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti_ulesek

					Készült a Képviselő-testületi ülés anyaga alapján