Hírek

Képviselő-testület márciusi hírei

2017. március 27. 09:20
Címkék: közérdekű

Kranyik László alpolgármester a polgármesteri jelentés napirendjénél a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Tanács ülésével kapcsolatban, hogy a Társulás 2017. évi költségvetése tartalmazza-e a bérleti díjak mértékét, valamint a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Tanácsának ülésén történtekről érdeklődött.

Mislovics Andrea települési képviselő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett szakmai fórumon történtekről, valamint a gyógymedence felújításáról, a Strandfürdő nyitásig történő elkészüléséről tett fel kérdést.

Incze Mihály települési képviselő érdeklődött az állampolgársági esküt tettek letelepedési szándékáról, a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó Társulás, illetve a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott, 2017. évi költségvetésről. Kérdést tett fel továbbá a romániai Stei testvérvárosban folytatott pályázati egyeztetésről és az Esély Otthon elnevezésű tájékoztatásról.

Csige Tamás polgármester válaszadása során elmondta, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett szakmai fórumon az Európai Uniós fejlesztésekről kaptak tájékoztatást. Több polgármesterben felmerült a kérdés, hogy szeptemberre volt jelezve a pályázatok eredményhirdetése, azonban a mai napig nem jelent meg semmilyen eredmény ezen pályázatokról. Az állampolgársági esküvel kapcsolatosan elmondta, hogy Hajdúdorogon rendszeresen van állampolgári eskütétel másfél-kéthavonta. Főként Kárpátaljáról érkeznek, az utolsó 10 ember nem jelezte, hogy Hajdúdorogon telepednének le, de volt már olyan család, aki itt vásárolt ingatlant.

A két Társulás üléséhez kapcsolódóan elmondta, hogy a költségvetések kötelezően elfogadandóak. A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó Társulás ülésén a bérleti díj áttételesen volt kérdés, mivel a Víziközmű Társulásnál nem a Társulás kap bérleti díjat a Szolgáltatótól, hanem a települési önkormányzatok.

A ,,Beruházás a vízgazdálkodási ágazatba az uniós környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében, valamint a tagállamok által azonosított e követelményeken túlmenő beruházási szükségletek kielégítése érdekében” című pályázattal kapcsolatosan azért vittek mérnököt, mert helyben nincs olyan üzemeltetési tapasztalattal bíró mérnök, aki segítségünkre lenne. Stei város Vízműtelepén elsősorban a víztározásra alkalmas „bunkerek” kialakítására fordítanak hangsúlyt, míg Hajdúdorog esetében a felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódó beruházási elemek megvalósítását tervezik a pályázat keretein belül. A gyógymedence kapcsán elmondta, hogy a munka folyamatossága érdekében egyeztetéseket folytattak arra vonatkozóan, hogy melyek azok a munkanemek, amelyek a bontás tekintetében szükségszerűek. Bízik benne, hogy nyitásra készen lesz a medence.

Elmondta, hogy az EMMI által kiírt otthonteremtési pályázat hasonló a hajdúdorogi Szociális Otthonteremtési Programhoz. A tervek szerint 6 ingatlant vásárolnak meg, melyből három háztáji állattartó szerepet, három pedig háztáji növénytermesztési szerepet töltene be az 5 éves program keretein belül.

A Képviselő-testület által hozott döntések:

Elfogadta a testület Hajdúdorog Város Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának átfogó értékelését.

A gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi támogatások megállapításának szabályairól szóló 24/2016. (VIII.09.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szabályozott Görögh Péter Szociális Központ bölcsődei intézményi térítési díjak mértékét - az intézményvezető javaslata szerint - a testület felülvizsgálta és megállapította, hogy annak módosítása nem szükséges.

Megalkották a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet. A rendelet megalkotására a jogszabályi előírások változása miatt került sor a Helyi Építési Szabályzat kapcsán.

Elfogadta a testület Hajdúdorog Város Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervét.

Módosították Hajdúdorog Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. A módosítás értelmében a klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén nettó 8 000 eFt.-ról 15 000 eFt-ra, építési beruházás esetében nettó 15 000 eFt-ról 25 000 eFt-ra módosultak.

Elfogadta a testület az óvodai körzethatár kijelöléséről és az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározásáról szóló előterjesztést. A hozott határozat szerint a Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2017/2018-es nevelési évre történő óvodai beiratkozása és az általános felvételi időpontjai a Sarok úti Óvodában 2017. május 02-12-ig, 08 - 17 óráig, a Kórház úti és a Méntelep úti Óvodában 2017. május 02-12-ig, 08 - 16 óráig.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Görög Demeter Művelődési Ház 2017. évi munkatervét, módosította annak Szervezeti és Működési Szabályzatát és elfogadta a Művelődési Ház 2016. évi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót.

Elfogadták a Mészáros Károly Városi Könyvtár 2016. évi gazdálkodásáról, személyi feltételeiről és tevékenységéről szóló előterjesztést.

Elfogadta a testület az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének – Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes hatásköreinek az Ügyrendi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörben - 2016. szeptember 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban hozott intézkedésekről, azok eredményéről szóló előterjesztését és tájékoztatót.

Elfogadták a képviselők a város polgármesterének – Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átruházott hatásköreinek 2016. szeptember 1-től 2017. február 28. napja közötti időszakban történő ellátásáról szóló – előterjesztését és a tájékoztatót.

A Képviselő-testület elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. Képviselő: Will Csaba igazgatóság elnöke) Alapszabályának 1. sz. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

Megszavazták, hogy az önkormányzati tulajdonú lókerti legelőkön a település gazdái 2017. január 1-jétől határozatlan ideig, a Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testület visszavonó döntéséig legeltessék szarvasmarháikat, 10.000,- Ft/szarvasmarha díj ellenében.

Hozzájárultak a Strandfürdő mögötti, 3539/2 hrsz-ú 50387 m2 területű belterületi kivett udvar, és szántó művelési ágú terület külterületbe csatolásához, külterületi kivett udvar és szántó művelési ág változásához, ennek értelmében Hajdúdorog belterületi határa ezen a szakaszon úgy módosult, hogy a jelenlegi belterületi határ a 3539/2 hrsz-ú ingatlan déli és keleti telekhatárára került.

A képviselő-testület Orosz Imre Miklós települési képviselőt (elnök), Mislovics Andrea és Orosz István települési képviselőket (mint a bizottság tagjait) jelölte a kitüntető címek adományozását véleményező Előkészítő Bizottságba. Az Előkészítő Bizottság meghívott tagjai továbbá a 2016. évben a Képviselő-testület által kitüntetésben részesült személyek.

A települési képviselők megszavazták, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be rendkívüli önkormányzati támogatásról és rendkívüli szociális támogatásról a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára.

Hozzájárult a testület, hogy Hajdúdorog Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett felhívásra pályázatot nyújtson be, illetve annak önerejét biztosítsa belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A fejlesztés helyszínei: Rákóczi kert II. és III. dűlő közötti szakasz, a Kiss János és a Nyíregyházi utca közötti szakasz, valamint a Nagy Sándor út és a Vásárhelyi utca közötti szakasz.

A testület nyílt ülését követően Csige Tamás polgármester a zárt ülésen hozott döntéseket ismertette:

Képviselő-testület úgy döntött, hogy határozott időre kinevezi 2017. április 1. napjától - 2018. március 31. napjáig Forró-Lénárt Enikőt a II. számú védőnői körzet feladatainak ellátására.

A testület részletfizetést engedélyezett Zámbó József hajdúdorogi lakos részére a 2015. január 05-től eladott, Lőtér u 2. sz. alatt lévő 1061 m2 nagyságú ingatlan vételárának megfizetésére.

Elutasította a testület Póka Miklós Tibor és Zavaczki Mihály rendkívüli települési támogatás iránti kérelméhez benyújtott fellebbezését.

Elutasították Kéki Lászlóné lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásához beérkezett fellebbezését.

Ismételt panasz érkezett Buza Vivien hajdúdorogi lakostól a Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével szemben. A testület döntésének értelmében mellőzik az ismételt panasz vizsgálatát.

A Képviselő-testületi üléshez kapcsolódó anyagok a következő linken érhetők el: www.hajdudorog.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti_ulesek

				Készült a Képviselő-testületi ülés anyaga alapján