Hírek

Pályázati felhívás

2019. október 01. 06:37
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2019. október 01. 06:43

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

149/2019.(IX.12.) KT. határozat alapján

pályázatot ír ki

a Hajdúdorogi Városi Önkormányzati Képviselő-testülete GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet) intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának betöltésére,

 az alábbiak szerint:

 

 

Munkahely:  Hajdúdorogi Városi Önkormányzati Képviselő-testülete GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet) (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.)

 

Megbízás időtartama:5 év, 2019. november 22-től - 2024. november 21-ig.

 

Megbízás feltételei:

-        büntetlen előéletű,

-        tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

-        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-       állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvényX. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető,

-       főiskolai vagy egyetemi végzettség,

-       felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott.

-       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetésével, városüzemeltetéssel, műszaki, karbantartási tevékenységgel és intézmények gazdálkodásának irányításával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat tartalma:  -      szakmai önéletrajz és az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai-, gazdasági program.

 

Pályázathoz csatolandó: - az egyetemi vagy főiskolai oklevél, végzettség és szakképzettség igazolásának fénymásolata, melynek eredetijét a pályázat elbírálásakor bemutatja a pályázó,

-  3 hónapnál nem régebbi teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-   szakmai gyakorlat igazolása,

-  a pályázónak a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

-   a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-   a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személy is megismerheti,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

-     a pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

 

Pályázat benyújtásának határideje:a Közigállás honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap

Pályázat elbírálásának határideje: - a benyújtási határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés

Pályázat benyújtásának helye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete ad, a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével. További felvilágosítás Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyzőtől szerezhető be (06-52/572-135).