Hírek

Pályázati felhívás

2019. október 01. 07:01
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2019. október 01. 07:04

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

142/2019. (IX.12.) KT. határozat alapján

pályázatot ír ki

a Mészáros Károly Városi Könyvtár magasabb vezetői állásának betöltésére,

 az alábbiak szerint:

 

 

Munkahely:  Mészáros Károly Városi Könyvtár (4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 7.)

 

Megbízás időtartama:  5 év, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig.

 

Megbízás feltételei:

-  büntetlen előéletű,

- tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

-  magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-  állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvényX. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló

- cselekvőképesség

- főiskola, vagy egyetem (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti végzettség és szakképesítés),

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli megszerzéséről (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerint: Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.)

- legalább öt éves szakmai gyakorlat (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésének b) pontja szerint)

- magyar nyelvtudás (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint)

 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Szakmai önéletrajz (pontos személyi adatok, eddigi munkahelyek, munkakörök).

-          Az intézmény vezetésére irányuló program.

-          Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata.

-          Államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.

-          A szakmai (és a vezetői) gyakorlatot igazoló munkaügyi dokumentum másolata.

-          Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

-          A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata tartalma közölhető harmadik személlyel.

-          A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

-          Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján a pályázóval szemben az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, ill. azokat kinevezése időpontjáig megszünteti.

-          A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

Pályázat benyújtásának határideje:a Közigállás honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap

Pályázat elbírálásának határideje: - a benyújtási határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülés

Pályázat benyújtásának helye: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

Megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete ad, a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével. További felvilágosítás Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyzőtől szerezhető be (06-52/572-135).