Hírek

Pályázati felhívás

2020. március 11. 22:15
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. március 20. 10:51

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)

2020. 03. 20. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=492336 2/4

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői juttatásairól szóló 24/2001. (X. 19.)

KT. rendelet, Hajdúdorog Város Önkormányzat Hivatalának Közszolgálati Szabályzata

az irányadók.

Pályázati feltételek:

? Magyar állampolgárság,

? Cselekvőképesség,

? Büntetlen előélet,

? Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

törvény 247. § (1) bekezdés a)-c) pontok alapján,

? B kategóriás jogosítvány,

? Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

? 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

? Egyetem,

? Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

? Jegyzői vagy aljegyzői illetve egyéb vezetői munkakörben szerzett tapasztalat

- Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

? ECDL Start

Elvárt kompetenciák:

? Stresszhelyzet kezelése,

? Kiváló szintű vezetési-szervezési készség,

? Kiváló szintű problémamegoldó készség,

? Döntésképesség,

? Felelősségtudat,

? Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

? A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz.

melléklete szerint

? 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a

pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

? Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak

igazolására szolgáló dokumentumok másolata

? A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatai kezeléséhez hozzájárul

? A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

? A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-

ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

? A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. 03. 20. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=492336 3/4

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán polgármester

nyújt, a 52/572-137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

? Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/3606-4/2020 ,

valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

? Elektronikus úton Horváth Zoltán polgármester részére a

onkormanyzat@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

vagy

? Személyesen: Horváth Zoltán polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4087

Hajdúdorog, Tokaji út 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően a beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését

követően Hajdúdorog Város Polgármestere dönt a kiválasztásról. Az eredménytelenül

pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok

érvénytelenek. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát

fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

? www.hajdudorog.hu - 2020. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot 2020. április 6. napjáig postai

úton vagy elektronikus úton vagy személyesen a Hivatal elérhetőségei egyikére

eljuttatni szíveskedjen, mert csak a 2020. április 6. napjáig beérkezett pályázatokat áll

módunkba az elbírálásnál figyelembe venni. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az

adatkezelés célja a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat

elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával

a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi

személyes adat kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a)

pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a Jogi,-Szervezési és Anyakönyvi

Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban

részt vevő polgármester ismerhetik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu

honlapon szerezhet.