Hírek

Pályázati felhívás

2020. június 15. 20:56
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. június 15. 21:02

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Jogi-szervezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. június 24. -ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Közszolgálati tisztviselői, közalkalmazotti, fizikai dolgozók kinevezésének, átsorolásának, munkaviszony megszüntetéseinek elkészítése. - Az éves szabadság megállapítása és a szabadság nyilvántartás vezetése. - Egészségügyi alkalmassági vizsgálatra jelentkezők lejelentése, határidők figyelemmel kísérése. - Teljesítményértékelések lefolytatásában közreműködés. (új dolgozó felvétele, értékelő vezetők tájékoztatása) - Az önkormányzati képviselő-testület és bizottságai ülésének előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokban, az ülés anyagának előkészítésében illetve kiküldésében, jegyzőkönyveinek elkészítésében és végrehajtásában közreműködés. - Önkormányzati Képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek vezetése. - Önkormányzati Képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, hangfelvételének jegyzőkönyvi kivonatainak elkészítésével és megőrzésével a képviselő testületi határozatok és önkormányzati rendeletek nyilvántartásával, kihirdetésével kapcsolatos szervezései feladatok ellátása. - Jegyzőkönyvek és rendeletek feltöltse az NJT rendszerbe.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői juttatásairól szóló 24/2001. (X. 19.) KT. rendelet, Hajdúdorog Város Önkormányzat Hivatalának Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

l        Magyar állampolgárság,

l        Cselekvőképesség,

l         Büntetlen előélet,

l         Főiskola,

l         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

l         Közigazgatási területen, illetve hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

l         Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

l         A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

l         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani).

l         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló dokumentumok másolata.

l         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

l         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

l         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

l         A pályázó nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

l         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/4860/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Jogi-szervezési ügyintéző.

vagy

l         Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

l         www.hajdudorog.hu - 2020. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot 2020. július 3. napjáig postai úton vagy elektronikus úton Hivatal elérhetőségei egyikére eljuttatni szíveskedjen, mert csak a 2020. július 3. napjáig beérkezett pályázatokat áll módunkba az elbírálásnál figyelembe venni. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adat kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a Jogi,-Szervezési és Anyakönyvi Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevő polgármester és jegyző ismerhetik meg.