Hírek

Pályázati felhívás

2020. június 24. 14:20
Címkék: közérdekű

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet


Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az év végi leltározási munkákban. Részt vesz az évközi beszerzések nyilvántartásba vételében (tárgyi eszköz nyilvántartás, kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartás). Az analitikus nyilvántartások vezetése. Elkészíti a befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Elkészíti a készletek értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Elkészíti a forgó eszközök között kimutatott értékpapírok értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Ellenőrzi az értékvesztést a mérleg összeállítása során a beszámoló leadásának határidejéig. Felelős a tulajdonosi részesedést jelentő befektetésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Felelős a tartósan adott kölcsönökhöz kapcsolódó, a hosszú lejáratú követelésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Felelős az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Negyedévi zárlati, negyedévi egyeztetési, év végi zárlati, év végi egyeztetési feladatok ellátása.

Ingatlanvagyon-kataszter készítése és karbantartása, jelentés megküldése, önkormányzati vagyon hasznosításával, biztosításával kapcsolatos feladatok, megállapodások előkészítése. Az uniós és egyéb pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek elkülönített nyilvántartását vezeti és a kis értékű tárgyi eszközöket nyilvántartja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői juttatásairól szóló 24/2001. (X. 19.) KT. rendelet, Hajdúdorog Város Önkormányzat Hivatalának Közszolgálati Szabályzata az irányadók az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-      Magyar állampolgárság,

-      Cselekvőképesség,

-      Büntetlen előélet,

-      Felsőfokú képesítés,

-      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-      Közigazgatási területen, illetve hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

-      Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-      A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.
85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

-      A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

-      3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani).

-      Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerékgyártó Imre nyújt, az 52/572-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

-        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/6544-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

 

vagy

 

-        Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-      www.hajdudorog.hu - 2020. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyagot 2020. július 15. napjáig postai úton vagy elektronikus úton a Hivatal elérhetőségei egyikére eljuttatni szíveskedjen, mert csak a 2020. július 15. napjáig beérkezett pályázatokat áll módunkban az elbírálásnál figyelembe venni. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja a költségvetési ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adat kezeléséhez.
Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az adatokat a Jogi,- Szervezési és Anyakönyvi Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban részt vevő polgármester, jegyző és pénzügyi osztályvezető ismerhetik meg.