Hírek

Pályázati felhívás

2020. október 12. 08:55
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2020. október 12. 08:57

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében

 

pályázatot ír ki

a Hajdúdorogi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának betöltésére,

 az alábbiak szerint:

 

Munkahely: Hajdúdorogi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat (4087 Hajdúdorog,

                                                                                                             Nánási út 19.)

 

Megbízás időtartama: 5 év, 2021. január 1-től 2025. december 31-ig.

 

Megbízás feltételei:

-   büntetlen előéletű,

-   tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

-   magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-      állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető.

               - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények  szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó felsőfokú szakképzettséget az I. számú melléklet tartalmazza.

                   A személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt, megfelelő szakirányú végzettség (gyermekjóléti szolgáltatás - magasabb vezető/vezető: felsőfokú szociális alapvégzettség pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek - és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatás - szervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő).

-      A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

-      Olyan közalkalmazott, aki legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot.

-      A közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

 

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Szakmai önéletrajz (pontos személyi adatok, eddigi munkahelyek, munkakörök).

-        Az intézmény vezetésére irányuló program.

-        Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata, melyeknek eredetijét a pályázat elbírálásakor a pályázó bemutatja.

-        A szakmai (és a vezetői) gyakorlatot igazoló munkaügyi dokumentum másolata.

-        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

-      A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.

-      A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

-      Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat kinevezése időpontjáig megszünteti.

-      A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő - testület zárt vagy nyílt ülés keretében tárgyalja.

 

Pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.

 

Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

 

Pályázat benyújtásának helye:     Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                                                         4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. sz.

 

Megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója, Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete ad, a bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével.

 

További felvilágosítás a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Jogi-, Szervezési és Anyakönyvi Osztályán dr. Nagy Nándor jegyzőtől kérhető (06-52/572-135).