Hírek

Pályázati felhívás

2017. október 25. 16:17
Címkék: közérdekű

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a 189/2017. (X.19.) KT. határozat alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 6/1992. (IX. 29.) KT. rendelet 10. § (1), (5) és 13. § (3) bekezdéseire az alábbiak szerint nyílt pályázatot hirdet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúdorog, belterület 1141 hrsz-ú, 1 ha 3838 m2 területű, 31,27 AK értékű, 2. minőségi osztályú, „szántó” művelési ágú ingatlanból 1 ha 1000 m2 területű, 24,86 AK értékű, 2. minőségi osztályú „szántó” művelési ágú földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítására. Az ingatlanra az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára vezetékjog van bejegyezve 4 nm nagyságú területre.

A haszonbérlet ideje 2018. január 1-től 2022. december 31-ig tart.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Pályázó

  • a mezőgazdasági igazgatási szervnél nyilvántartásba vett földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet és a nyilvántartásba vétel másolatát pályázatához csatolja,
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, melyet a haszonbérleti szerződés időtartama alatt fenntart és erről írásban is nyilatkozatot tesz,
  • írásban vállalja, hogy a haszonbérleti díjat minden év december 15-ig megfizeti,
  • írásban tudomásul veszi, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján előhaszonbérleti jog érvényesíthető,
  • írásban tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat az 5 éves haszonbérleti idő végén nem kívánja tovább haszonbérbe adni a földrészletet, akkor a művelési ág változás (szántóból gyeppé, legelővé) díja a haszonbérlőt terheli,
  • írásban tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra megkötendő szerződést az önkormányzat évente felülvizsgálhatja és a felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a haszonbérleti szerződés évente a gazdasági év végével közös megegyezéssel megszüntethető,
  • a meghirdetett földrészletre vonatkozó minimális bérleti díj 80 eFt/év legyen.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb haszonbérleti díj ajánlatot teszi.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott éves haszonbérleti díjat, valamint a részvétel feltételeire vonatkozó fent meghatározott pályázó által aláírt írásbeli nyilatkozatokat és igazolásokat.

Az Önkormányzat pályázati dokumentációt készített, amely tartalmazza a pályázók által a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozat mintákat a pályázaton való részvétel feltételeire. A pályázati dokumentáció átvehető Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztályán (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. I. emelet 4. iroda) a pályázat benyújtásának határidejéig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21-én 12.00 óra.

Benyújtás helye és tájékoztatás kérhető: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztálya (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. I. emelet 4. iroda).

Benyújtás módja: a pályázatot egy eredeti példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, melyen fel kell tüntetni a „PÁLYÁZAT HAJDÚDOROG, BELTERÜLET 1141 HRSZ-Ú INGATLAN HASZONBÉRLETÉRE” és a „NEM BONTHATÓ A PÁLYÁZATBONTÁS NAPJÁIG” megjelölést.

Döntést hoz Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. november 23-án tartandó ülésén, előtte pályázatot bont és a pályázatokat véleményezi a Pénzügyi, Gazdasági és Közfoglalkoztatási Bizottság 2017. november 21-én 14 órakor tartandó ülésén.

Azonos összegű pályázat esetén licitálásra kerül sor (2017. november 21-én 14 órakor tartandó Pénzügyi, Gazdasági és Közfoglalkoztatási Bizottság ülésén), a licitlépcső legkisebb összege: 10.000,- Ft.

Azonos összegű pályázatnak tekintik azokat az ajánlatokat, melyek a licitlépcsőn belüli különbséggel kerülnek benyújtásra.

A pályázati felhívás a helyben szokásos hirdetményi úton és a város honlapján kerül közzétételre.

A pályázat nyertesével megkötendő haszonbérleti szerződés az előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kerül közlésre.

Az önkormányzat fenntartja jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Hajdúdorog, 2017. október 24.								Csige Tamás 
								polgármester