Hírek

Településképi rendeletet felülvizsgálata

2019. május 03. 06:34
Címkék: közérdekű
Frissítve: 2019. május 03. 06:40

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2019. (...)önkormányzati rendelete

Hajdúdorog Várostelepülésképének védelméről szóló 5/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva ? a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

-       az állami főépítész hatáskörében eljáró Hajdú-BiharMegyei Kormányhivatal;

-       Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

-       Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter,

-       Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint

-      a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

véleményének kikérésével ? a következőket rendeli el:

1.      §

 

a Hajdúdorog Város településképének védelméről szóló 5/2018.(II.09.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (8) és (11) pontjaiban a

 (8)   "Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai megalapozására szolgáló, esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.

(11)              Információs vagy más célú berendezés (utcabútor kategóriába tartozó): egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, oszlop tartószerkezetű tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő ponyva, transzparens vagy molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő információs célt és közérdeket szolgálnak, lakótelek kerítése."

 szövegrész helyébe

 

(8)¨"Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai megalapozására szolgáló, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint annak minősülő munkarész.

 

(11)              Információs vagy más célú berendezés (utcabútor kategóriába tartozó): egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, oszlop tartószerkezetű tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő ponyva, transzparens vagy molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő információs célt és közérdeket szolgálnak."

 szöveg lép.

 2.§

 A Rendelet 13. § (3) bekezdésében a

 

(3)   "Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a rendetetés szerinti használatra, továbbá az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti."

 szövegrész helyébe a

 (3)"Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti."

 szöveg lép.

 3.§

 A Rendelet 30. § (1) bekezdés a) pontjában a

(1)          "Megengedő rendelkezések:

a.)  Reklámhordozók elhelyezhetők kisvárosias lakóterületen az ingatlanok kerítésén - tulajdonos hozzájárulásával - a kerítés magasságáig, a kerítéshez rögzítve úgy, hogy a telekre való ki- és beközlekedést ne akadályozza, ill. ne takarja, elhelyezhetők továbbá közterületen, településközponti vegyes, központi vegyes területen, önálló tartószerkezettel (?lábonálló?) biztonságosan rögzítve úgy, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát és ne sértse a szomszédok jogait."

 szövegrész helyébe a

 (1)               Megengedő rendelkezések:

a.)    Reklámhordozók elhelyezhetők kisvárosias lakóterületen továbbá közterületen, településközponti vegyes, központi vegyes területen, önálló tartószerkezettel (?lábonálló?) biztonságosan rögzítve úgy, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát és ne sértse a szomszédok jogait.?

 

szöveg lép.

 4.§

 A Rendelet 34.§-ának (2) és (3) bekezdésében a

 

(2)   "A dokumentáció tartalmát a Város Polgármestere ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a Város Polgármestere a tervezett tevékenységet megtiltja

 (3)     Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a Város Polgármestere feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe."

 szövegrész helyébe a

 (2)   "A dokumentáció tartalmát a Város Polgármestere ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a Város Polgármestere megszünteti a bejelentési eljárást.

 (3)Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a Város Polgármestere feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a településképi-követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe."

 szöveg lép.

 5.§

 A Rendelet VI. fejezetének címében a

 

"Településképi kötelezés, településképi bírság "

 szövegrész helyébe a

 "Településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság"

 szöveg lép.

6.§

 A Rendelet 37. § (1)  és (2) bekezdéseiben a

 (1)     "A településképi követelmények be nem tartása esetén a Város Polgármestere településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.

(2)    A településképi bírság összege"

 

A hírhez kapcsolódó letölthető dokumentumok: