Hírek

Változik a magánszemélyek kommunális adója

2017. november 21. 18:00
Címkék: közérdekű

Az adókötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdonosá(i)nak kell az adóbevallást benyújtania, amely alapján a helyi adóhatóság megállapítja az adókötelezettséget.

A 2018. január 1-jétől hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján is, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15. napon belül adóbevallást kell tennie. Nem kell újabb adóbevallást tennie mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be. Az önkormányzati adóhatóság az adózó bevallását a közhiteles nyilvántartások, továbbá az építésügyi hatóság által kiadott jogerős használatbavételi, illetőleg jogerős fennmaradási engedélye alapján hivatalból kijavíthatja, kiegészítheti, vagy ha az adózó az adóbevallást nem nyújtja be, úgy az adóhatóság az adót az adózó bevallásának hiányában is kivetheti (adóhatósági adómegállapítás). Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettsége alól nem menti fel. Az adóhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a cégbejegyzésre nem kötelezett adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására. Amennyiben a felhívás eredménytelen a magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Amennyiben tehát az ingatlan tulajdonjogában változás (adás-vétel, öröklés, új ingatlan építése) következik be, azt az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül szükséges a helyi adóhatósághoz belejelenteni. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a www.hajdudorog.hu című weboldalon a Letölthető dokumentumok (gyorsmenü) között található, illetve a helyi adóhatóságnál is igényelhető.

Az Önkormányzat döntése alapján 2014. január 1-től 2017. december 31-ig mentes az adó alól az az adóalany:

  • aki nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és/vagy
  • aki telek (beépítetlen terület művelési ágú ingatlan) tulajdonosa
Változik 2018. január 1-től a városkép rendezettebbé válása és a bűnözés visszaszorítása érdekében Hajdúdorog Város Önkormányzati-Képviselő testületének a helyi adókról szóló rendelete. A rendelet értelmében adókötelezettség terheli Hajdúdorog város illetékességi területén található telkek (beépítetlen terület művelési ágú ingatlan), illetve építmények tulajdonosait is, azonban az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól az az adóalany aki(k) telek (beépítetlen terület művelési ágú ingatlan), illetve az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan tulajdonosa, de a valóságban az nem minősül lakásnak (romos lakás) és az ingatlanon egyéb adóköteles építmény, épület (garázs, üzlet, műhely stb.) nem található. Az adómentesség feltétele hogy az ingatlan tulajdonosa(i) az alábbi feltételeknek:

  • a) az ingatlan kerítése folyamatos karbantartásának, fel nem kerített ingatlan esetében a balesetveszélyesség megszüntetésének,
  • b) rendszeres, szükség szerinti gyomtalanításnak,
  • c) rendszeres, szükség szerinti rágcsálóírtásnak,
  • d) rendszeres, szükség szerinti udvar, kert, kerítéssel határos terület, járda tisztításának, síktalanításának, különös tekintettel az esetlegesen ott található települési hulladék, gaz eltávolításának,
  • e) a trágya ingatlanon belüli zártrendszerű tárolásának,
  • f) a szennyvíz, csapadékvíz ingatlanon belüli zártrendszerű elvezetésének eleget tesznek.

Az adómentesség további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa(i) írásbeli nyilatkozatban vállalják ezen kötelezettségek betartását, és a nyilatkozatot a helyi adóhatósághoz eljuttatja(k), minden év január 15-éig.

A rendelet értelmében az adóalanyok köre kibővül tehát a telkek (beépítetlen terület művelési ágú ingatlan), az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, de a valóságban nem lakóépület, illetve a nem lakás céljára szolgáló épület/épületrészek (pl. garázs, üzlet, műhely) tulajdonosainak körével, így ezen tulajdonosoknak újabb bevallási kötelezettségük keletkezik.

Hajdúdorog Város Önkormányzati adóhatósága a decemberi hónap folyamán felhívást küld a telkek (beépítetlen terület művelési ágú ingatlan), az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, de a valóságban nem lakóépület és a nem lakás céljára szolgáló épület/épületrészek tulajdonosainak a bevallási kötelezettség megtételére. A levél mellékleteként kiküldésre kerül a Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról című nyomtatvány, melyet kérünk kitöltve visszaküldeni adóhatóságunk részére. Amennyiben a telkek tulajdonosa(i) az adómentességet igénybe kívánják venni, kérjük, hogy a kiküldött nyilatkozatot is szíveskedjenek részünkre 2018. január 15-ig visszajuttatni.(Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Hajdúdorog Tokaji u. 4. Pénzügyi Osztály vagy Ügyfélszolgálati és Műszaki Osztály földszint 5. számú iroda)

Szintén felhívás kerül kiküldésre a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosainak, akiknek 2018. január 1-jétől szintén adókötelezettségük keletkezik, s kérjük, hogy a bevallási nyomtatványukat az adóhatóság részére 2018. január 15-ig megküldeni szíveskedjenek.

Ha bármilyen felvilágosításra, illetve nyomtatványra van szüksége, önkormányzati adóhatóságunk szívesen áll rendelkezésére. (Telefonszám: 06-52-572-026)

Hajdúdorog, 2017. november 20.

				Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal adóhatósága