Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

"Sosem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a ma gyermekeinek ellátásában, gondozásában ott rejlik a következő generációjának sorsa is."

 • Cím: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
 • Telefonszám: 52/ 232 - 654, (30) 237 - 7331
 • E-mail: segito.hdorog@freemail.hu
 • Weboldal: www.hd-gyjsszsz.hu
 • http://www.hd-gyjsszsz.hu
 • Intézményvezető: Farkasné Jurás Zsuzsanna

Az intézmény bemutatása

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő - testülete 74/1998. (VII.21.) KT. számú határozata alapján 1998. augusztus 1-jén alakult, s kezdte meg munkáját.

Munkánkat főként két törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Az intézményen belül két Szolgálat (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat) működik. A két Szolgálat összehangolja tevékenységét.

A Családsegítő Szolgálat munkáját az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.), illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi. A Családsegítő Szolgálat feladatai körében biztosítja a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelő mediációt, valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Családsegítő Szolgálatot általában Önként keresik fel a kliensek a problémáikkal, a Gyermekjóléti Szolgálatnál a problémát leginkább az észlelő, és jelzőrendszer tagjai juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként keresik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a szociális munka minden eszközével azon kell dolgozni, hogy az érintett személyek és családok ne kényszerként éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem érezzék azt, hogy Szolgálat az adott élethelyzetnek megfelelő legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosítani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és családja számára.

A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, vagyis családsegítés.

Ennek keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését.
 • információt nyújtunk ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról
 • ügyintézésben nyújtunk segítséget
 • ruhaadományokat fogadunk, szétosztunk, egyéb felajánlásokat közvetítünk
 • az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának fogadóórája is igény bevehető szolgálatunknál.

A családsegítő szolgálatnál 2 családgondozó, és egy szociális asszisztens áll a kliensek rendelkezésére.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatást (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást) biztosítja a településen. Ez a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Felhasználja a szociális munka módszereit és eszközeit a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő neveltetésének elősegítése érdekében, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez.

Személyi feltétel áttekintése az intézményben

Intézményvezető, mindkét szolgálat szakmai vezetője:

 • Farkasné Jurás Zsuzsanna (Szakvizsgázott szociális munkás, Szociálpolitikus)
Gyermekjóléti Szolgálat :

2 fő családgondozó:

 • Majorné Szűcs Judit szociális alap, és szakvizsgázott pedagógus
 • Krucsó Józsefné szociális munkás
Családsegítő Szolgálat :

2 fő családgondozó:

 • Barna István szociálpedagógus, adósságkezelő tanácsadó
 • Csiszár Renáta szociálpedagógus

1 fő szociális asszisztens

 • Kovalik Beáta jogi asszisztens

Külső tanácsadók, szakemberek:

 • Dr. Szabó Tamás jogász
  • Fogadó órája: Előzetes egyeztetés után mindennap 8:00- 16:00 ig. a Böszörményi út. 4.
 • Bottyán Katalin a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai vezetője, gyermek- és szak-pszichológus.
  • Elérhetősége: szerdán 8:00-18:00-ig a Gyermekjóléti Szolgálatnál
 • Simon Mihály az Igazságügyi Hivatal munkatársa, fiatalkorú pártfogó felügyelő.
  • Fogadó órája: Mindennap, kivétel kedd. 8:00- 16:00-ig. a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Szolgáltatásaink

 • Információs szolgáltatás szociális ügyekben
 • Ügyintézés segítése
 • Családgondozás
 • Tanácsadások:
  • Pszichológiai
  • Jogi
  • Adósságkezelési
 • Gyermekjóléti tevékenység

Speciális szolgáltatásainkról

Szolgálatunk minden hét csütörtökjén jogi tanácsadást is biztosít klienseinek. A szolgáltatást Dr. Szabó Tamás ügyvéd heti egy órában látja el, mely a társadalmi-gazdasági élet minden területén jelentkező lakossági problémák orvoslásra ad lehetőséget.

Valamint az Igazságügyi Minisztérium Pártfogói Felügyelői Szolgálatának fiatalkorúak pártfogói felügyelője a hét minden - napján kedd kivételével - napján intézményünkben tartja fogadóóráját Simon Mihály.

Az adósságkezelési szolgáltatást a 20/2003 KT. Rendelete szabályozza. Ennek keretében Hajdúdorog Város Önkormányzata biztosítja a rászoruló emberek adóságterheinekcsökkentése érdekében ezt a tanácsadást. Együttműködési megállapodás született az E-ON Rt. - vel, a TIGÁZ Rt-vel és GAMESZ-szel.

Törvényi kötelezettségen túl vállalt feladataink:

A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0270 "Dorogért Dolgozunk" címmel szolgálatunk 18.357.090 Ft támogatási összeget nyert. A projekt kezdete 2009. március 1-je, megvalósításának befejezése 2011. február 28.

Pályázatunk célja, a gyermekek számára lehetőséget adni hátrányaik leküzdésében, az integrációjukat szolgáló programok elérhetővé tételével. Emellett gondoskodni szeretnénk arról, hogy szabadidejüket lehetőleg képességeik, készségeik fejlesztésére fordítsák. Ezek a programok gyerekek és szüleiknek egyaránt lehetőség családi konfliktusaik rendezésére, szocializációs hiányuk pótlására, az iskolai kudarcok, a csavargás és a lemorzsolódás megelőzésére. A szolgáltatásokba bevont gyermekek száma 60 fő, 30 fiú és 30 lány, 10-14 éves korosztály. A programokba bevont családok száma 25. A pályázatban résztvevő szakemberek száma 15 fő. A projektmenedzser Szalka János, a szakmai vezető Farkasné Jurás Zsuzsanna. Az alapellátásba került gyermekek számára 2 programot terveztünk, heti rendszerességgel. Családi életre és egészséges életmódra felkészítés. Azon ellátottak számára, akik tüneti problémájuk szerint szabálysértést elkövető kiskorú gyerekek Önsegítő tematikus csoportfoglalkozásokat szerveztünk. Az általános iskolák kérésére került be a programba, az agressziót kezelő tréning, mivel egyre nagyobb probléma a gyerekek egymáson elkövetett agresszivitása. A pályázatban vállalt tevékenységek közül a családterápia és családkonzultáció segíthet az alapellátásban gondozott veszélyeztetett és a szakellátásba került gyermekek szülei számára, hogy a családjuk működésében egy egészségesebb egyensúly teremtődjön meg, és csökkenjen a gyermekeik veszélyeztetettsége. Az iskolarendszeren kívüli felzárkóztató program, az átmeneti nevelésben lévő és az alapellátott gyermekek számára elérhető korrepetálás, szakképzett fejlesztő-pedagógusok vezetésével. Terveztünk még együttes közös foglalkozásokat szülőknek és gyermekeiknek kéthavonta családi délutánok keretében 30 fő bevonásával. Melynek lényege az együttes, közös foglalkozásokban rejlik. Ilyenkor a szabadidő hasznos eltöltésére helyezzük a hangsúlyt, hiszen a szakellátásban gondozott gyermekek is értékes pillanatokat tölthetnek együtt szüleikkel. Ezen kívül mindkét évben júliusba kerül megrendezésre 20-20 gyermek számára közösségépítő bentlakásos tábor 1 hét Kishután. A projekt célcsoportjainak utógondozását és nyomon követését a programok befejeződése után még 5 hónapig tervezzük a következtetések levonása miatt. Ezektől, a programoktól a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását és életminőségük javulását várjuk.

Gyermekintegrációs programok időpontjai:

Agressziót kezelő csoportfoglalkozás: csütörtök 14:00 -16:00 ig.

Önsegítő Csoportfoglalkozás: kedden 15:00-17:00 ig.

Egészséges életmódra felkészítő csoportfoglalkozás: csütörtökön 15:00-17:00 ig.

Családi életre felkészítés csoportfoglalkozás: hétfőn 15:00-17:00 ig.

Családterápia / családkonzultáció: pénteken 11:00-13:00 ig.

OFA "Érted-Együtt-Mindenkiért"- a hajdúdorogi gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szolgáltatásfejlesztési diverzifikációja a kliensközpontúbb szociális munka megvalósulásáért-4. 961 .000 Ft. támogatási összegben részesült. A program kettős célt hivatott szolgálni: a rövid távú cél, hogy pályakezdő diplomás szociális szakember alkalmazásával javuljon Hajdúdorog városfoglalkoztatási mutatója, illetve megvalósuljanak a szakemberek munkatapasztalat-szerzésre irányuló törekvései.

Hosszú távú cél, hogy a beilleszkedési programban való részvételre kötelezett, elsősorban roma kliensek olyan tudásanyagra tegyenek szert a program keretében, amely elengedhetetlen az életvezetési képesség kifejlesztésében, korrigálásában, illetve olyan információk megszerzésére irányul, amelyek alapját képezik a bevontak, a romák munkaerő-piacon történő aktív, sikeres részvételére. Ennek érdekében a beilleszkedési program spektrumát kiszélesítettük, a jogszabályokban előírtaknál bővebb programot dolgoztunk ki, amely a kliensekkel való együttműködésen alapszik és kiterjed az életvezetési tanácsadáson túl az álláskeresési technikák oktatására is. A program beindulása előtt a klienskört feltérképezve -amennyiben szükséges- a pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg klienseket a kompetenciánkat meghaladó esetekben szakgondozóba irányítjuk. A projekt a 2H-s, elsősorban roma egyének felzárkóztatására és integrációjára irányul, olyan komplex módon, hogy együttesen és folyamatosan vezeti a klienst a többségi társadalom által elvárt viselkedésminták és életvezetési feladatok interiorizálásával mind a lakhatás, mind az oktatás, mind a foglalkoztatás területén.

HÉRA Pályázat:

Azon személyek, akiknek közüzemi költség (elsősorban áramköltség) elmaradásuk van támogatást kapjanak. 2009.márciusában a HÉRA Alapítvány által közzétett, a szolgálatunk által elkészített pályázaton 500.000 Ft. támogatást kapott 41 hajdúdorogi család. Majd december 15.-én 1.463 ezer Ft-ot nyertünk. Ekkor 40 család kapott támogatást. Elsősorban olyan családokat igyekeztünk bevonni akik adósságkezelési támogatásban vesznek részt, vagy a közeljövőben akartak bevonódni. Ezzel is csökkentve az Önkormányzat szociális terhein. A pályázathoz szükséges 10% önerőt mindkét esetben Csige Tamás polgármester Úr biztosította. A pályázat lényege, hogy a támogatást a szolgáltatónál vezetett partnerszámlán írják jóvá a támogatottak részére. Természetesen ezt a kezdeményezésünket a jövőben is folytatni kívánjuk.

Az intézmény alapelvei:

Prevenció, humánum, empátia, nyitottság, előítélet mentesség, önkéntesség, együttműködés, komplexitás, személyi-, emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása. Emelet az intézmény minden dolgozója, mindent megtesz azért, hogy a szociális munka etikai kódexét tiszteletbe tartsa, magára nézve kötelezőnek érezze, azért, hogy az emberi méltóságot meg ne sértse, mások értékeit tisztelje, és ezen értékek alapján végezze a mindennapi munkáját.

Az intézmény nyitvatartása:

 • Hétfő: 7:30 -16:00 ig.
 • Kedden: 7:30 - 16:00 ig.
 • Szerdán: 7:30 - 18:00 ig.
 • Csütörtök:7:30 - 16:00 ig.
 • Pénteken: 7:30 - 12:00 ig.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 8:00 - 16:00 ig.
 • Kedd: 8:00 - 16:00 ig.
 • Szerda: 13:00 - 18:00 ig.
 • Csütörtök: 8:00 -16:00 ig.
 • Szerdán, és pénteken délelőtt nincs ügyfélfogadás.
 • Ebédidő: 12:00-12:30-ig