Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

 • Cím: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
 • Telefonszám: 52/ 232 - 654, (30) 237 - 7331
 • E-mail: segito.hdorog@freemail.hu , segito.hdorog@gmail.com
 • Weboldal: www.hd-gyjsszsz.hajdudorog.hu
 • Intézményvezető: Farkasné Jurás Zsuzsanna

Az intézmény bemutatása

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő - testülete 74/1998. (VII.21.) KT. számú határozata alapján 1998. augusztus 1-jén alakult, s kezdte meg munkáját.

Munkánkat főként két törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Az intézményen belül két Szolgálat Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és a 2014-ben felvett új szolgáltatás az Utcai Szociális munka működik. A három Szolgáltatás összehangolja tevékenységét.

Családsegítő szolgálat

A Családsegítő Szolgálat munkáját az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.), illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi. A Családsegítő Szolgálat feladatai körében biztosítja a szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelő mediációt, valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Családsegítő Szolgálatot általában Önként keresik fel a kliensek a problémáikkal, a Gyermekjóléti Szolgálatnál a problémát leginkább az észlelő, és jelzőrendszer tagjai juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként keresik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a szociális munka minden eszközével azon kell dolgozni, hogy az érintett személyek és családok ne kényszerként éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem érezzék azt, hogy Szolgálat az adott élethelyzetnek megfelelő legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosítani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és családja számára.

A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, vagyis családsegítés.

Ennek keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését.
 • információt nyújtunk ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról
 • ügyintézésben nyújtunk segítséget
 • ruhaadományokat fogadunk, szétosztunk, egyéb felajánlásokat közvetítünk
 • az ÁNTSZ Családvédelmi Szolgálatának fogadóórája is igény bevehető szolgálatunknál.

Utcai szociális munka

Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) az alapszolgáltatások közé sorolja az utcai szociális munkát.

Munkánk megszervezésének kiindulópontjaként az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az utcai szociális munkás szolgálatokra vonatkozó paragrafusát tekintjük.

Az 1993. évi III.Tv-en belüli szabályok

(65/E. § (1)) „Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.”

104. § (1) Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

(2) Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 • a) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 • b) tájékoztatás, információnyújtás,
 • c) ügyintézés,
 • d) szolgáltatás nyújtása,
 • e) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Gyermekjóléti szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatást (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást) biztosítja a településen. Ez a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Felhasználja a szociális munka módszereit és eszközeit a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő neveltetésének elősegítése érdekében, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez.

Személyi feltétel áttekintése az intézményben

Intézményvezető, mindkét szolgálat szakmai vezetője:

Farkasné Jurás Zsuzsanna, szociálpolitikus, szakvizsgázott szociális munkás

Gyermekjóléti Szolgálat :

3 fő családgondozó:

 • Majorné Szűcs Judit, szociális alap, és szakvizsgázott pedagógus
 • Krucsó Józsefné, szociális munkás
 • Rácz Lászlóné, szociális munkás

Családsegítő Szolgálat :

2 fő családgondozó:

 • Barna István, szociálpedagógus, adósságkezelő tanácsadó
 • Szikszai Zoltán, szociálpedagógus, általános és családügyi mediátor

1 fő szociális asszisztens

Kerékgyártó Andrea, kisgyermek gondozó - nevelő, gyermek - és ifjúságfelügyelő

1 fő utcai szociális segítő

Hadházyné Kovalik Beáta, felsőfokú jogi asszisztens

Külső tanácsadók, szakemberek, speciális szolgáltatásaink:

 • Szolgálatunk minden hét csütörtökén jogi tanácsadást is biztosít klienseinek, melyet Dr. Szabó Tamás jogász lát el a Böszörményi út 4. szám alatt található irodájában heti egy órában előzetes egyeztetés után.
 • Simon Mihály a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztály munkatársa, fiatalkorú pártfogó felügyelő. Fogadó órája: Mindennap, kivétel kedd. 8:00- 16:00-ig. a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Szolgáltatásaink:

 • Információs szolgáltatás szociális ügyekben
 • Ügyintézés segítése
 • Családgondozás
 • Utcai szociális munka

Tanácsadások:

 • Pszichológiai
 • Jogi
 • Adósságkezelési
 • Gyermekjóléti tevékenység

Az intézmény alapelvei:

Prevenció, humánum, empátia, nyitottság, előítélet mentesség, önkéntesség, együttműködés, komplexitás, személyi-, emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása. Emelet az intézmény minden dolgozója, mindent megtesz azért, hogy a szociális munka etikai kódexét tiszteletbe tartsa, magára nézve kötelezőnek érezze, azért, hogy az emberi méltóságot meg ne sértse, mások értékeit tisztelje, és ezen értékek alapján végezze a mindennapi munkáját.

Az intézmény nyitvatartása:

 • Hétfő: 7:30 -16:00 ig.
 • Kedden: 7:30 - 16:00 ig.
 • Szerdán: 7:30 - 18:00 ig.
 • Csütörtök:7:30 - 16:00 ig.
 • Pénteken: 7:30 - 12:00 ig.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 8:00 - 16:00 ig.
 • Kedd: 8:00 - 16:00 ig.
 • Szerda: 13:00 - 18:00 ig.
 • Csütörtök: 8:00 -16:00 ig.
 • Szerdán, és pénteken délelőtt nincs ügyfélfogadás.
 • Ebédidő: 12:00-12:30-ig