Hírek

Pályázati felhívás

2021. július 30. 13:11
Címkék: közérdekű

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 66. pont: költségvetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz az év végi leltározási munkákban. Részt vesz az évközi beszerzések nyilvántartásba vételében (tárgyi eszköz nyilvántartás, kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartás). Az analitikus nyilvántartások vezetése. Elkészíti a befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Elkészíti a készletek értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Elkészíti a forgó eszközök között kimutatott értékpapírok értékvesztésére, valamint annak visszaírására vonatkozó javaslatokat. Ellenőrzi az értékvesztést a mérleg összeállítása során a beszámoló leadásának határidejéig. Felelős a tulajdonosi részesedést jelentő befektetésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Felelős a tartósan adott kölcsönökhöz kapcsolódó, a hosszú lejáratú követelésekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Felelős az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások egyeztetéséért. Negyedévi zárlati, negyedévi egyeztetési, év végi zárlati, év végi egyeztetési feladatok ellátása. Ingatlanvagyon-kataszter készítése és karbantartása, jelentés megküldése, önkormányzati vagyon hasznosításával, biztosításával kapcsolatos feladatok, megállapodások előkészítése. Az uniós és egyéb pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségek elkülönített nyilvántartását vezeti és a kis értékű tárgyi eszközöket nyilvántartja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

 -        Középfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség. A II. besorolási osztályban: érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.,

-         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-                A pályázó szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerint.

-         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

-       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik.

-                  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani)

-         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint, amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, azt igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Nándor jegyző nyújt, a 52/572-135 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HD/9269/2021 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

-         Elektronikus úton dr. Nagy Nándor jegyző részére a jegyzo@hajdudorog.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.hajdudorog.hu - 2021. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdudorog.hu honlapon szerezhet.