Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

 • Cím: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 19.
 • Telefonszám: 52/ 232 - 654, (30) 237 - 7331
 • E-mail: segito.hdorog@freemail.hu , segito.hdorog@gmail.com
 • Weboldal: www.hd-gyjsszsz.hajdudorog.hu
 • Intézményvezető: Farkasné Jurás Zsuzsanna

Az intézmény bemutatása

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő - testülete 74/1998. (VII.21.) KT. számú határozata alapján 1998. augusztus 1-jén alakult, s kezdte meg munkáját.

Munkánkat főként két törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek határozzák meg, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról valamint az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet és a 15/1998. (IV.30.) NM a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi.

Az intézményen belül két Szolgálat Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat és a 2014-ben felvett új szolgáltatás az Utcai Szociális munka működik. A két Szolgáltatás összehangolja tevékenységét.

Az intézmény célja:

A családi problémák komplex módon történő kezelése, mely magában foglalja a megelőzést, a problémák felderítését, a problémás családok gondozását és az utógondozást. Az intézmény szociális és mentálhigiénés alapellátást biztosít Hajdúdorog város lakosságának, illetve a hozzáforduló rászorulóknak. A szolgálat feladata a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családból kiemelt gyermek családba való visszahelyezése.

Család-és Gyermekjóléti szolgálat:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai körében biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást (személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást) biztosítja a településen. Ez a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. Felhasználja a szociális munka módszereit és eszközeit a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő neveltetésének elősegítése érdekében, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez. Továbbá szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet érzékelő jelzőrendszer működését, a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló konfliktuskezelő mediációt, valamint a nehéz helyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot általában Önként keresik fel a kliensek a problémáikkal, a problémát leginkább az észlelő, és jelzőrendszer tagjai juttatják el a Szolgálathoz. Amennyiben nem önként keresik az ügyfelek a segítségnyújtást, abban az esetben a szociális munka minden eszközével azon kell dolgozni, hogy az érintett személyek és családok ne kényszerként éljék meg a segítő kapcsolatot az intézménnyel, hanem érezzék azt, hogy Szolgálat az adott élethelyzetnek megfelelő legoptimálisabb szolgáltatást igyekszik biztosítani, támogató- és segítő kezet nyújt az egyén és családja számára.

Utcai szociális munka

Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) az alapszolgáltatások közé sorolja az utcai szociális munkát.

Munkánk megszervezésének kiindulópontjaként az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az utcai szociális munkás szolgálatokra vonatkozó paragrafusát tekintjük.

Az 1993. évi III.Tv-en belüli szabályok

(65/E. § (1)) „Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.”

104. § (1) Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

(2) Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 • a) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 • b) tájékoztatás, információnyújtás,
 • c) ügyintézés,
 • d) szolgáltatás nyújtása,
 • e) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Az intézmény tevékenysége:

 • szociális segítő munka (családsegítés)
 • segítségnyújtás a családok szociális problémáinak és a családi konfliktusoknak a megoldásában
 • segítségadás mentális problémák megoldásában
 • segítő beavatkozások krízis helyzetben
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, életvezetési, pszichológiai, jogi tanácsadás biztosítása
 • terápiás tevékenységek biztosítása
 • önsegítő csoportok szerveződésének, működésének segítése
 • ismeretterjesztés
 • a településen élő lakosság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
 • intézményekkel, társadalmi csoportokkal, szervezetekkel való együttműködés
 • kapcsolat ügyelet biztosítása
 • pszichológiai tanácsadás biztosítása
 • jogi tanácsadás biztosítása
 • utcai szociális munka

Személyi feltétel áttekintése az intézményben

Intézményvezető, mindkét szolgálat szakmai vezetője:

Farkasné Jurás Zsuzsanna, szociálpolitikus, szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat :

4 fő családsegítő:

 • Majorné Szűcs Judit, szociális alap, és szakvizsgázott pedagógus
 • Krucsó Józsefné, szociális munkás
 • Rácz Lászlóné, szociális munkás
 • Barna István, szociálpedagógus, adósságkezelő tanácsadó

Utcai szociális munka :

1 fő utcai szociális munkás:

 • Szikszai Zoltán, szociálpedagógus, általános és családügyi mediátor, emberi erőforrás tanácsadó

1 fő szociális asszisztens

Kerékgyártó Andrea, kisgyermek gondozó - nevelő, gyermek - és ifjúságfelügyelő

1 fő utcai szociális segítő

Hadházyné Kovalik Beáta, felsőfokú jogi asszisztens

Az intézmény külső szakmai kapcsolatai:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó intézmények,
 • a közoktatási intézmények, nevelési – oktatási intézmények
 • a rendőrség
 • ügyészség
 • bíróság
 • menekülteket befogadó állomás
 • társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok,
 • Hajdúböszörményi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ

A speciális segítő szolgáltatás:

Külső tanácsadók, speciális szakemberek

Járási Család-és Gyermekjóléti Központ:

 • esetmenedzser
 • észlelő- és jelzőrendszeri tanácsadó
 • jogi segítségnyújtás
 • pszichológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógia
 • családkonzultáció, családterápia, mediáció,
 • kapcsolat ügyelet
 • készenléti ügyelet

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály:

 • fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyelője

Az intézmény alapelvei:

 • prevenció
 • humánum
 • empátia
 • nyitottság
 • előítélet mentesség
 • önkéntesség
 • együttműködés
 • komplexitás
 • személyi-, emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

A szociális munkások etikai kódexében megfogalmazottakat az intézmény minden dolgozója kötelezőnek ismeri el magára vonatkozóan.

Az intézmény nyitvatartása:

 • Hétfő: 7:30 -16:00 ig.
 • Kedden: 7:30 - 16:00 ig.
 • Szerdán: 7:30 - 18:00 ig.
 • Csütörtök:7:30 - 16:00 ig.
 • Pénteken: 7:30 - 12:00 ig.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 8:00 - 16:00 ig.
 • Kedd: 8:00 - 16:00 ig.
 • Szerda: 13:00 - 18:00 ig.
 • Csütörtök: 8:00 -16:00 ig.
 • Szerdán, és pénteken délelőtt nincs ügyfélfogadás.
 • Ebédidő: 12:00-12:30-ig