Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 • Intézmény neve: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Intézmény címe: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.
 • telefon: +36 52 572 007
 • e-mail: mora.hajdudorog@gmail.com
 • Intézményvezető: Zsadányi Jánosné
 • Intézmény honlapjának címe: http://mora.hajdudorog.hu

Bemutatkozik a „Móra”

„Elitnevelés és tömegnevelés
egymástól el nem választható
szerves egység kell, hogy legyen,
csak akkor értékes az eredmény,
ha megvan a kettő egyensúlya.”
(Kodály Zoltán)

A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Hajdúdorog város legnagyobb alapfokú oktatási intézményeként 385 tanuló neveléséről és oktatásáról, valamint 254 tanuló napközi otthonos ellátásról gondoskodik nap mint nap. Az iskola alsó tagozata és az 5. évfolyam kettő, a 6., 7. és 8. évfolyam három párhuzamos osztállyal működik.

A város központjában álló iskolánkban a tanítás két épületben zajlik: a patinás líceum falai sok nemzedék oktatását követték már nyomon, az épület maga is a történelem egy szelete, míg az új épület a zsongó modern kori iskola világát testesíti meg. Az új épület köszönhetően a nyár folyamán történt felújításnak külsejében, és komfortosságában is megszépült: új nemesvakolatot, új nyílászárókat és korszerű fűtési rendszert kapott. A megszépült, jó klímájú, környezetbarát épület méltó eleme a városképnek.

Iskolánk 24 tanteremmel, számítástechnikai teremmel, felzárkóztató teremmel, tornateremmel és tornaszobával, a hozzá tartozó öltözőkkel és zuhanyozóval, könyvtárral, ebédlővel, konyhával és egyéb kiszolgáló helyiségekkel a modern oktatási intézmények valamennyi követelményének megfelel. Az épületegyütteshez játszóudvar, aszfaltos pálya és egy díszudvar is tartozik.

A „Mórában” pedagógiai munkánk a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra épít. Az egyéni sikerek reményében az értékes személyiségvonások megerősítésére, kialakítására törekszünk az életkori sajátosságok figyelembevételével.

Iskolánk természetes befogadó közege minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

Az intézmény nevelőtestülete jól képzett szakemberekből áll. Valamennyien gyermekszerető, hivatástudattal rendelkező kollégák. Nyitottak minden új módszer kipróbálására, alkalmazására, amelyről meggyőződtek, hogy tanítványaik javát szolgálják.

Pedagógiai tevékenységünk célja a kiegyensúlyozott személyiség sokoldalú fejlesztése, illetve az, hogy tanulóinkban váljon meggyőződéssé a valódi emberi értékek választása, követése, és az azok érvényesüléséért való küzdelem. Érezzék, hogy ezek árán válhatnak művelt, szabad, gazdag személyiséggé, alkotásra képes emberré, valamint nemzeti és kulturális értékeink átörökítőivé.

Élményszerű tanulással tesszük érdekeltté és aktívvá a tanulókat az ismeretszerzés folyamatában. Kooperatív tanulási technikák alkalmazásával fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét. Ehhez, a kor igényeinek megfelelően rendelkezésünkre áll 11 db digitális tábla.

Napközi otthonos foglalkozás keretében biztosítjuk a 16 óráig történő benntartózkodást. Elsőben és másodikban osztályszintű, harmadiktól pedig létszámtól függően homogén, illetve vegyes csoportok működnek. A tanulás mellett diákjaink szabadidős programjairól is gondoskodunk. Rendszeresen járunk színházba, moziba, részt veszünk a városi kulturális rendezvényeken. Minden évben szervezünk önköltséges nyári táborokat. Iskolánk 3 éve ad otthont a szellemi háromtusa versenyeknek. Félévenként rajzkiállítást rendezünk, mely tanítványaink tehetségét és felkészítő tanáruk áldozatos munkáját bizonyítja.

A tehetséggondozás keretében tanítási óráinkon érvényesül a differenciált foglalkoztatás, az egyéni foglalkoztatás, a nívócsoportos foglalkoztatás tudásszint szerint, az egyéni kutató munkák, prezentációk és kiselőadások ösztönzése. Tanítási órákon kívül szakkörökkel, differenciált képességfejlesztő foglalkozásokkal, sportolási lehetőségekkel, diákönkormányzati programokkal, vetélkedőkkel, rendezvényekkel tesszük színesebbé tanulóink mindennapjait, melyek bárki számára elérhetőek – a tanuló érdeklődési körének megfelelően.

Lehetőséget biztosítunk a különböző egyházaknak a hit és erkölcstan oktatásra a szülők igénye alapján. Oktató-nevelő munkánk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, és biztosítja az ismeretek, a vallási vagy világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését.

Nevelőtestületünk elsődleges célja, hogy felkészítse és képessé tegye tanulóinkat a sikeres továbbtanulásra. Az elmúlt évek pályaválasztási statisztikája igazolja munkánk sikerét.

Iskolánk számos művészeti ágon hirdet képzést. Zeneművészeti képzésünk célja zeneértő és zenekedvelő személyiségek formálása, közönségnevelés, a zeneileg tehetséges gyerekek felkutatása, tehetséggondozása. Zeneiskolásaink rendszeresen részt vesznek az iskolai és városi kulturális rendezvényeken.

Az alapfokú táncművészeti képzés keretén belül a társastánc iránt fogékony tanulók jártasságot szerezhetnek a különböző típusú társastáncokban.

Az alapfokú képzőművészeti képzés keretében folyó vizuális nevelés a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeit fejleszti.

Könyvtárunk a helyben olvasásra, kölcsönzésre, tanórák, délutáni foglalkozások, vetélkedők lebonyolítására is alkalmas. A könyvtár internet hozzáféréssel rendelkezik.

Intézményünk akkreditált kiváló tehetségpontként működik. Elnyertük a mentoráló intézmény címet.

Évek óta eredményesen működik iskolánkban az OVI-SULI, ahol kreatív feladatokkal fejlesztik az óvodások azon képességeit, amelyekre majd az iskolában szükségük lesz.

Iskolánk pedagógusai rendszeresen készítenek fel tanulókat különféle városi, megyei, regionális és országos vetélkedőkre, ahonnan szép eredményekkel térnek haza.

10 érv, amiért érdemes a Mórát választani:

 • szakmailag felkészült, tapasztalt pedagógusoktól tanulhatsz;
 • a kor igényeinek megfelelő oktatási technikák segítenek utadon (digitális táblák, új számítógépek, mini laptopok);
 • felújított, korszerű, modern épület, ahová öröm belépni;
 • érdeklődésednek megfelelő, változatos tanórán kívüli tevékenységekben vehetsz részt;
 • nálunk órakeretben úszásoktatás is van;
 • színház- és mozilátogatások színesítik a hétköznapokat;
 • sokszínű diákönkormányzati programok az év során;
 • zeneművészeti képzés az iskola falain belül;
 • kimagasló középiskolai felvételi eredmények;
 • versenyző tanulóink megyei és országos szinten is szép eredményekkel térnek haza.